Wednesday, August 10, 2011

Popcorn Runs in the Family . . .

(*Dedicated to my FOP popcorn buddy.)

Until Monday I thought I was the only member of our family who feasts on popcorn for lunch. When I checked in with Sarah, chief baby sitter for those who had not yet started to school, to see if she had any ideas for lunch, she replied: I thought I'd pop popcorn. I knew she loved it almost as much as I, but didn't know it was a lunch time favorite. Being the conscientious grandmother that I am, I said that was fine by me, but they needed something that at least sounded more nutritious. I offered grapes. After everyone except Elisa and I ate, she and I walked back over to my house. The thought of popcorn and the lingering aroma was a reminder that it had been a while since I'd had such a lunch so I popped a bag for Elisa and me. She consumed almost the entire bag, leaving me to wonder how such a little girl could eat so much popcorn. Best of all is the memory of seeing her snuggled up in the chair beside me, holding the bowl, munching away.

Jacob started to school Monday and the other three went today. Elisa spent the day with me.
Meredith had her first day in kindergarten and looked so grown up in her uniform of khaki shirt and red polo, topped off with a white bow in her hair. She has matching backpack and lunchbox. She reported that her favorite part of the day was the playground and getting a snack from the teacher. No one could get all their supplies in their backpacks. Hopefully, those things will be less filled from now on or they will all be bent over from carrying such loads. Sarah made some new friends and said she had a good day. I have just finished making colored letters on the computer for a folder she is making about herself. When we came to the office to print the pages, I saw the same kind of folder that Tommy made when he was her age. Maybe tomorrow I'll hear about Drew's first day in a new school.

As for me, I drew lots of pictures and watched a lot of Sponge Bob Squarepants. I'm still trying to figure out if it has any educational value. I did get some more things unpacked and put away. Maybe I'll print colored letters for Elisa tomorrow and for sure, we'll tune into a different program!

Happiness is being a grandmomma to eight special children! Now, if only I could see my North Carolina ones more often!!

Blessings,
Pastor Margaret1 comment:

Anonymous said...

Lek obudzi [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria[/url] zmniejszenie poch³aniania substancji tluszczowych przez ludzki stworzenie. Owo na wskroœ nowy farmaceutyk dla facetek, które pragn¹ odchudziæ siê oraz przejœæ na zdrowszy bieg posi³ków. Lekarstwo ów pozwala podwy¿szyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z zastosowaniem [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] jeno diety i æwiczeñ fizycznych. Medykament ów kupisz w aptece internetowej. Zapraszamy do rzutkiej online taniej apteki internetowej po medykamenty oraz po informacje o koncentratach. Sterty w zwi¹zku z tym alli Wyró¿niamy tych¿e majêtnoœci¹ zap³atê leków zaœ w istocie majêtnoœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ z siedmiu w najwy¿szym stopniu jednostkowych oraz wyró¿niaj¹cych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie owoców farmacetycznych.Musimy pokazaæ w tym momencie trójka typy prepratów. Polska apteka o jakiej piszemy dzia³a w tryb pewny a posy³a [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] wyci¹gi w zaci¹gu dopiero co jednego dnia odk¹d momentu wypracowania twojego zlecenia. Tylko z tego dochodzi znakomite [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] ewaluacji pacjentów. Na cienki brzuszekJest mnóstwo apendyksów diety na schudniêcie. Do zasadniczych obstaj¹ te zawieraj¹ce w magazynie l-karnitynê, mimo to rzeczwiœcie wypróbowanym natomiast tudzie¿ pokazanym dzia³aniem mo¿e zaaprobowaæ siê jedynie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê wszelako oraz praktyka fizyczne w znacz¹cym szczeblu rozs¹dzaj¹ o nieskazitelnym zgonieniu [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] donios³oœci.Na menopauzêMenopauza istnieje czasem, gdy krwawienie koñczy, zaœ jajniki bezapelacyjnie zaprzestaj¹ uzyskiwaæ jajeczka. Na menopazuê sprawne s¹ takie preparaty gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Okres menopauzy wszelako nie znamionuje gwoli gêby pieknej tragedii a nale¿y spoœród ni¹ siê zmierzyæ.